Reklamační řád

 1. Reklamace při předání a převzetí zboží

1.1       Prostory, ve kterých KU předává zboží zákazníkovi (zpravidla sjednaná provozovna zákazníka), musí odpovídat příslušným právním předpisů. Zejména musí mít tyto vlastnosti:

 • odpovídající teplotu, která zaručí nepřekročení povolené odchylky skladovací teploty u zboží  (§ 28 vyhl. č. 375/2003 Sb.)
 • rukáv na ochranu průniku tepla do ložného prostoru vozidla přepravujícího zboží

1.2       Pokud prostory nesplňují tyto podmínky, je zboží vystaveno teplotnímu šoku, a pověřený smluvní partner KU provádějící předání zboží zákazníkovi (zpravidla řidič AGF Food Logistics, a.s. nebo jejich smluvní dopravce – dále jen řidič AGF FL) zaznamená na průvodní doklad ke zboží (dodací list, daňový doklad) konkrétní nedostatky.

1.3       Při předání zboží je zákazník povinen překontrolovat soulad dodávky zboží s průvodními doklady ke zboží, a to především:

 • druh dodaného zboží a jeho množství
 • vzhled a kvalitu zboží
 • správnost údajů na zboží – etiketách (EAN, cena, datum trvanlivosti)
 • počty a druhy obalů
 • správnost údajů na průvodních dokladech (dod. listech, daňových dokladech)

1.4       Zákazník potvrdí převzetí zboží podpisem na průvodním dokladu ke zboží, čímž současně potvrdí, že si zboží řádně prohlédl.

1.5       Vady zboží zjištěné přímo při předání zboží zákazníkovi řidič AGF FL zapíše do dokladu Opravný list – vratka a reklamace (s výjimkou vybraných zákazníků KU, kde se oprava provádí přímo na původním dokladu ke zboží – vše dále „opravné doklady“) a vadné zboží nepřevzaté zákazníkem převezme zpět a odveze do KU. Pokud množství vráceného zboží je víc než 15kg, je povinen informovat kontaktní osoby v KU. Opravný doklad musí být řádně vyplněn, a to alespoň těmito údaji:

 • údaje o zákazníkovi (odb. číslo, název a adresa)
 • datum a číslo průvodního dokladu, čeho se oprava týká
 • opravované zboží a jeho množství
 • popis důvodu opravy (důvod vrácení zboží)
 • podpis řidiče AGF FL s čitelným údajem o jeho jménu a příjmení
 • podpis (razítko) zákazníka

Každý opravný doklad bude následně v KU zpracován. a zúčtován ve prospěch zákazníka  (opravenky–částečný nebo úplný daňový doklad).

 • Reklamace po předání a převzetí zboží

2.1       Reklamaci zboží po jeho převzetí může zákazník uplatnit nejpozději před uplynutím doby použitelnosti nebo minimální trvanlivosti zboží, a to pokud prokáže, že:

 1. se jedná o technologickou či skrytou vadu, smyslově nezjistitelnou při přejímce zboží bez porušení celistvosti výrobku nebo balení, s původní nepoškozenou, čitelnou etiketou
 2. až do jeho vrácení je zboží uchováváno za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy (zejména skladovacích teplot) pro produkty tohoto druhu (způsob skladování je uveden na obalu, etiketě nebo dokumentu, které zboží doprovází), s původní etiketou.

2.2       KU není povinna uznat jakékoliv vady zboží, pokud je na průvodním dokladu ke zboží (viz čl. I. odst. 3.) zaznamenán konkrétní nedostatek, a dále pokud jde o reklamace neodpovídající tomuto reklamačnímu řádu.

2.3       V případě, že zákazník chce reklamovat zboží, nahlásí svoji reklamaci (písemně, email, fax, telefon) osobě oprávněné vyřizovat za KU reklamace (viz.čl. II. odst. 5.), která zajistí odvoz reklamovaného zboží. Pokud reklamované zboží vykazuje vlastnosti neslučitelné s přepravou potravin, řidič KU takovéto zboží nepřevezme. Na základě posouzení komise jakosti KU o oprávněnosti reklamace bude zákazníkovi v termínu do 14 pracovních dnů předána informace o stavu vyřízení, a to:

 • reklamace je oprávněná – zákazník obdrží opravný daň.doklad.
 • reklamace je neoprávněná – zákazník obdrží od KU dopis – Neuznání dokladu o vrácení zboží

2.4       Při odvozu reklamovaného zboží řidič AGF FL zapíše toto zboží do opravného dokladu (Opravný list – vratka a reklamace, průvodní doklad o reklamaci, vratce vystaveného odběratelem)  a vadné zboží nepřevzaté zákazníkem převezme zpět a odveze do KU. Doklad musí být řádně vyplněn, a to alespoň těmito údaji:

 • údaje o zákazníkovi (odb.číslo, název a adresa)
 • datumy a čísla průvodních dokladů, kterých se reklamace týká
 • reklamované zboží a jeho množství
 • popis důvodu reklamace
 • podpis řidiče KU  AGF FL s čitelným údajem o jeho jménu a příjmení“
 • razítko a podpis zákazníka

2.5       Osobami oprávněnými vyřizovat za KU reklamace (dále „OOR“) jsou za jednotlivé expedice:

Expedice masa a mrazíren

Kontaktní osoba:TelefonE-mail
Stanislav Trnka
Radek Dvořák
Pavel Pátek
KO, PL PL KO606 772 145
606 772 182
606 772 149
Stanislav.Trnka@ku.cz
Radek.Dvorak@ku.cz
Pavel.Patek@ku.cz

Expedice uzenin

Kontaktní osoba:TelefonE-mail
Adámková Dominika
Králíková Barbora
567 577 375
567 577 375
Uz.reklamace@ku.cz
Uz.reklamace@ku.cz

Expedice konzerv

Kontaktní osoba:TelefonE-mail
Smrčka Jakub606 772 128jakub.smrcka@ku.cz

2.6       Změny údajů o OOR oznámí KU zákazníkům prostřednictvím obchodních zástupců KU, popř. informativních textů na průvodních dokladech ke zboží.