Dodací podmínky jatečních zvířat

PODMÍNKY:

1. Kupní cena a platební podmínky:

Základní cena jatečných prasat pro jednotlivé dílčí dodávky je stanovena  jako cena 1 kg  JUT (jatečně upraveného těla) třídy E 56 vypočtená dle níže uvedené rovnice (56 % libového masa  a  jatečné hmotnosti  85,4 – 102,9 kg)  vše dle klasifikačních  stupnic SEUROP.   

Výpočet libové svaloviny pro výpočet ceny bude dle následující regresní rovnice: y = 59,86131 – 0,72930 S + 0,12853 M. Jatečný skot je klasifikován dle  stupnice  SEUROP. Cena je stanovena dle platného ceníku pro jednotlivé kategorie a třídy SEUROP. Platba za dodaná zvířata bude uskutečněna na základě faktury vystavené prodávajícím s vyznačenou splatností 30 den od dodání.

2. Zpeněžení jatečných zvířat:

Klasifikace jatečných zvířat bude provedena v souladu s nařízením Komise  (ES) 1249/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen, prováděcího rozhodnutí Komise 2013/187/EU, zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích v platném znění a vyhlášky č. 211/2019 Sb. o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat v platném znění.  Zpeněžení jatečných zvířat a určení fakturované ceny zvířat (dále „Fakturovaná cena“) se uskuteční prostřednictvím klasifikační masky a ceníku pro jednotlivé druhy jatečných zvířat na základě nákupního lístku a klasifikačního protokolu (viz čl. 3).

Kupující při každé dodávce jatečných zvířat vystavuje neprodleně po jejich porážce doklad o převzetí – nákupní lístek se všemi údaji o zpeněžení v mase se zatříděním a klasifikační protokol. Smluvní strany se dohodly, že prodávající se podílí na celkových nákladech na klasifikaci jatečných zvířat  (aparativní zpeněžování ) ve výši jedné poloviny (viz § 4a odst. 5) z.č. 110/1997 Sb. v platném znění ), což představuje 4 Kč/kus. O tuto částku bude ponížena Fakturovaná cena.

Prodávající poskytne kupujícímu tyto slevy z Fakturované ceny:

– slevu za nepoživatelné části jatečného zvířete, což bude doloženo na základě veterinárního nálezu po porážce jatečného zvířete, který musí být spolu s nákupním lístkem předložen prodávajícímu

–  u dodávek jatečného skotu slevu při zjištění značného znečištění skotu (zejm. zahnojení ), a to ve výši 300,- Kč za kus

– slevu z ceny za nepoživatelné části  (konfiskáty dle nálezu veterinárního lékaře při porážce) jatečného těla podle tohoto sazebníku cen konfiskátů vše v Kč za kus:

prasata:  játra – 70, plíce – 25, srdce – 8, ledvina – 6, slezina – 4, žaludek – 40, střeva – 25

skot:  játra – 150, plíce – 60, srdce – 30, ledvina – 15, slezina – 15, držtky – 250, jazyk – 15, vemeno – 75

– u dodávek jatečného skotu staršího 12 měsíců slevu představující zvýšené náklady na porážku a zpracování masa ve výši 370 Kč/kus

– u dodávek jatečných prasat slevu za likvidaci jatečného odpadu ve výši 15 Kč/kus jatečného vepře a 25 Kč/kus jatečné prasnice.

4. Povinnosti prodávajícího:

Prodávající je povinen dodat jatečná zvířata řádně označena (ušní známky, tetování), vylačněna a v čistém stavu s doklady k identifikaci vyplývající ze zákona č. 154/2000 Sb. plemenářský zákon v platném znění.

Prodávající je povinen do 24 hodin před porážkou jatečných zvířat zaslat kupujícímu řádně vyplněný formulář –  Informace o potravinovém řetězci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady  (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu a s nařízením Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2017/625 o úředních kontrolách. 

5. Místo převzetí:

Místem převzetí jednotlivých dílčích dodávek jatečných zvířat je rampa kupujícího v místě porážky (jatečný skot a prasnice- č.p. 60 Kostelec, jatečná prasata – Průmyslová 499, Planá nad Lužnicí. Prodávající si může u kupujícího objednat dopravu jatečných zvířat, v tomto případě platí všeobecné podmínky přepravy jatečných zvířat kupujícího platné od 1.1.2018 a aktuální sazebník ceny dopravného. Prodávající potvrzuje, že mu uvedené dokumenty jsou známy a souhlasí s nimi.

CENÍK KONFISKÁTŮ.pdf