Czech - Kostelecké uzeniny  English - Kostelecke uzeniny
Kontaktní formulář
Kostelecké uzeniny - aktuality

DODACÍ PODMÍNKY:

1. Kupní cena a platební podmínky: Základní cena pro jednotlivé dílčí dodávky se stanoví  jako cena 1 kg  JUT třídy E56 vypočtená dle níže uvedené rovnice ( 56 % libového masa  a  jatečné hmotnosti  83,4 – 100,9 kg)  vše dle klasifikačních  stupnic SEUROP.   Výpočet libové svaloviny pro výpočet ceny bude dle následující regresní rovnice: y = 59,86131 – 0,72930 S + 0,12853 M u jatečného skotu třídy R2 – vše dle klasifikačních stupnic SEUROP. Platba za dodaná zvířata bude uskutečněna na základě faktury vystavené dodavatelem se splatností 35 den od dodání.

2. Zpeněžení jatečných zvířat: Klasifikace jatečných zvířat bude provedena v souladu s nařízením Rady (ES) 1249/2008,  prováděcího rozhodnutí 2013/187/EU a dle zákona č. 306/2000 Sb. a vyhlášky č. 324/2005 Sb. v platném znění.  Zpeněžení jatečných zvířat se uskuteční prostřednictvím klasifikační masky pro jednotlivé druhy jatečných zvířat.

3. Zvláštní ujednání: Kupující při každé dodávce vystavuje neprodleně po porážce doklad o převzetí – nákupní lístek se všemi údaji o zpeněžení v mase se zatříděním. Prodávající se podílí na celkových nákladech na klasifikaci jatečných prasat ( aparativní zpeněžování ) ve výši jedné poloviny ( zákon č. 306/2000 Sb. § 4a, odst. 5 ).což představuje 4 Kč/kus.

Prodávající poskytne slevu z nákupní ceny za nepoživatelné části jatečného zvířete – na základě veterinárního nálezu po porážce, který musí být spolu s nákupním lístkem předložen prodávajícímu. U dodávek skotu bude poskytnuta sleva při zjištění jeho značného znečištění  ( zahnojení ) a to 300,- Kč za kus. Cena za nepoživatelné části  ( konfiskáty dle nálezu veterinárního lékaře při porážce ) jatečného těla bude stanovena dle aktuálního sazebníku cen konfiskátů. U skotu staršího 12 měsíců bude poskytnuta sleva představující zvýšené náklady na porážku a zpracování masa ve výši 370 Kč/ks. U dodavatelů prasat bude účtována sleva za likvidaci jatečného odpadu ve výši 15 Kč/kus jatečného vepře a 25 Kč/kus jatečné prasnice.

4. Povinnosti dodavatele: Dodávající je povinen dodat zvířata řádně označena (ušní známky, ,tetování ), vylačněna a v čistém stavu s doklady k identifikaci  vyplývající ze změn  zákona č. 154/2000 Sb. ( o šlechtění, plemenitbě, a evidenci hospodářských zvířat) ve znění pozdějších právních předpisů. Dále 24 hodin před porážkou jatečných zvířat zaslat řádně vyplněný formulář- Informace o potravinovém řetězci v souladu s nařízením  (ES) č. 853/2004 a 854/2004 Sb.

5. Místo převzetí: Místem převzetí jednotlivých dílčích dodávek je rampa kupujícího viz. místo porážky.V případě objednání dopravy u Kosteleckých uzenin a.s. platí všeobecné podmínky přepravy jat. zvířat platné od 1.1.2018 a tomu aktuální sazebník ceny dopravného.

CENÍK KONFISKÁTŮ

www.agrofert.cz
www.agrofert.cz - compliance
Toto jsou internetové stránky společnosti KOSTELECKÉ UZENINY, a.s., se sídlem Kostelec č.p. 60, PSČ 588 61, IČ: 46900411, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 835/KSBR.
Společnost KOSTELECKÉ UZENINY, a.s. je členem koncernu AGROFERT řízeného společností AGROFERT, a.s., IČ: 26185610,
se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4.