Czech - Kostelecké uzeniny  English - Kostelecke uzeniny
Kontaktní formulář
Kostelecké uzeniny - aktuality

DODACÍ PODMÍNKY DODÁVEK JATEČNÉHO SKOTU SPOLEČNOSTI KOSTELECKÉ UZENINY A.S.:

1. Kupní cena a platební podmínky: Základní cena pro jednotlivé dílčí dodávky se stanoví jako cena 1 kg  JUT třídy E56 vypočtená dle níže uvedené rovnice ( 56 % libového masa  a  jatečné hmotnosti  83,4 – 100,9 kg)  vše dle klasifikačních  stupnic SEUROP.   Výpočet libové svaloviny pro výpočet ceny bude dle následující regresní rovnice: y = 59,86131 – 0,72930 S + 0,12853 M u jatečného skotu třídy R2 – vše dle klasifikačních stupnic SEUROP. Platba za dodaná zvířata bude uskutečněna na základě faktury vystavené dodavatelem se splatností 35 den od dodání.

2. Zpeněžení jatečných zvířat: Klasifikace jatečných zvířat bude provedena v souladu s nařízením Rady (ES) 1249/2008, prováděcího rozhodnutí 2013/187/EU a dle zákona č. 306/2000 Sb. a vyhlášky č. 324/2005 Sb. v platném znění. Zpeněžení jatečných zvířat se uskuteční prostřednictvím klasifikační masky pro jednotlivé druhy jatečných zvířat.

3. Zvláštní ujednání: Kupující při každé dodávce vystavuje neprodleně po porážce doklad o převzetí – nákupní lístek se všemi údaji o zpeněžení v mase se zatříděním. Prodávající se podílí na celkových nákladech na klasifikaci jatečných prasat (aparativní zpeněžování) ve výši jedné poloviny (zákon č. 306/2000 Sb. § 4a, odst. 5).

Prodávající poskytne slevu z nákupní ceny za nepoživatelné části jatečného zvířete – na základě veterinárního nálezu po porážce, který musí být spolu s nákupním lístkem předložen prodávajícímu. U dodávek skotu bude poskytnuta sleva při zjištění jeho značného znečištění (zahnojení) a to 300,- Kč za kus. Cena za nepoživatelné části (konfiskáty dle nálezu veterinárního lékaře při porážce) jatečného těla bude stanovena dle aktuálního sazebníku cen konfiskátů, zveřejněného na internetových stránkách společnosti Kostelecké uzeniny a.s. www.kosteleckeuzeniny.cz. U skotu staršího 12 měsíců bude poskytnuta sleva představující zvýšené náklady na porážku a zpracování masa ve výši 200 Kč/ks.

4. Povinnosti dodavatele: Dodávající je povinen dodat zvířata řádně označena (ušní známky, tetování), vylačněna a v čistém stavu s doklady k identifikaci vyplývající ze změn zákona č. 154/2000 Sb. (o šlechtění, plemenitbě, a evidenci hospodářských zvířat) ve znění pozdějších právních předpisů. Dále 24 hodin před porážkou jatečných zvířat zaslat řádně vyplněný formulář- Informace o potravinovém řetězci v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004 a 854/2004 Sb.

5. Místo převzetí: Místem převzetí jednotlivých dílčích dodávek je rampa kupujícího viz. místo porážky. V případě objednání dopravy u Kosteleckých uzenin a.s. platí všeobecné podmínky přepravy jat. zvířat platné od 1.1.2018 a tomu aktuální sazebník ceny dopravného.

CENÍK KONFISKÁTŮ

www.agrofert.cz
www.agrofert.cz - compliance
Toto jsou internetové stránky společnosti Kostelecké uzeniny, a.s., č.p. 60, 588 61 Kostelec, Česká republika,
IČ: 4690041, DIČ: CZ46900411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835.
Společnost Kostelecké uzeniny, a.s. je členem koncernu AGROFERT řízeného společností AGROFERT, a.s.,
se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 26185610.