Czech - Kostelecké uzeniny  English - Kostelecke uzeniny
Kontaktní formulář
Kostelecké uzeniny - aktuality

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA

Název projektu: Kostelecké uzeniny - Most - komplexní energetická opatření

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení účinnosti a efektivity ve výrobě a využívání energií. Všechna realizovaná opatření povedou k efektivnímu využití interního energetického potenciálu (odpadní teplo na kompresorové stanici) či zvýšení účinnosti při výrobě tepla (instalace kotlů).

eu_podnikani

 

Stručný popis operace:

Projekt se zaměřuje na modernizaci energetického hospodářství podniku - modernizace kotlů, využití odpadního tepla na kompresorové stanici a efektivní systém měření a regulace, který umožní jak centrální řízení energetických toků, tak i jejich kontinuální monitoring.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.


eu

PROJEKT OPTIMALIZACE BOURÁNÍ VEPŘOVÉHO MASA A VÝVOJ A INOVACE VÝROBY MASNÝCH POLOTOVARŮ

Cílem projektu je Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Informace o realizaci projektu, který bude podpořen v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Společnost Kostelecké uzeniny a.s., tímto informuje, že ve výrobním závodě v Plané nad Lužnicí realizuje projekt, který bude spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

Název projektu: Optimalizace bourání vepřového masa a vývoj a inovace výroby masných polotovarů
Příjemce dotace: Kostelecké uzeniny a.s., IČ: 469 004 11, Kostelec 60, 588 61
Operační program: Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020
Opatření: 16. Spolupráce
Podopatření: 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií
Operace: 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Cíl operace: Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Místo realizace: Výrobní závod společnosti Kostelecké uzeniny a.s. v Plané nad Lužnicí

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 30. 12. 2019

Stručný popis a hlavní cíle projektu:

Projekt „Optimalizace bourání vepřového masa a vývoj a inovace výroby masných polotovarů“ realizuje společnost Kostelecké uzeniny, a.s. ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a bezpečnosti produkovaného výsekového a výrobního masa a masných polotovarů. Nové technologie a optimalizace celého technologického procesu umožní zlepšení dohledatelnosti výsekového a výrobního vepřového masa a výrobu nových skupin masných polotovarů, které rozšíří sortiment masných výrobků, které společnost Kostelecké uzeniny a.s. vyrábí.

Projekt je spolufinancován EU v rámci programu rozvoje venkova 2014/2020.

eu_prv

Publikováno dne : 26.5.2017


Operační program:Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: ÚSPORY ENERGIE - I. VÝZVA

Název projektu:Kostelecké uzeniny - komplexní projekt úspor energie v Kostelci

Cíl projektu: Cílem projektu v Kostelci je zvýšení energetické účinnosti díky instalaci jednotlivých zařízení a zvýšení efektivity při nakládání s energiemi. Zároveň projekt povede k celkovému snížení nákladovosti výroby.

eu_podnikani

 

Stručný popis operace:

Projekt energetických úspor v kosteleckém závodě představuje komplexní řešení. Jedná se o využití odpadního tepla, výměnu osvětlení pomocí LED technologií, rekonstrukci tepelných rozvodů. Projekt energetických úspor, spolufinancovaný z prostředků Evropské unie s názvem „Kostelecké uzeniny - komplexní projekt úspor energie v Kostelci“, je zaměřen na realizaci opatření, která povedou k úspoře energií v podniku.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.


Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: ÚSPORY ENERGIE - I. VÝZVA

Název projektu: Kostelecké uzeniny - komplexní projekt úspory energií v PLANÉ

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti využitím odpadního tepla a zvýšení efektivity při nakládání s energiemi. Zároveň projekt povede k celkovému snížení nákladovosti výroby. Specifickým cílem je „Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru“.

eu_podnikani

 

Stručný popis operace:

Projekt je zaměřen na zvýšení efektivity a účinnosti při nakládání s energiemi. Předmětem projektu je využití odpadního tepla z prostoru opalování štětin, zvýšení intenzity využití tepla z tepelného čerpadla pro vytápění a přípravu TV a současná rekonstrukce otopných systémů, rekonstrukce izolace potrubí a armatur parního okruhu a optimalizace chodu kompresorové strany strojního chlazení včetně instalace frekvenčního měniče.

Projekt energetických úspor, spolufinancovaný z prostředků Evropské unie s názvem „Kostelecké uzeniny - komplexní projekt úspory energií v PLANÉ“, je zaměřen na realizaci opatření, která povedou k úspoře energií v podniku.  

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.


 

eu

Projekt Vývoj a inovace postupů při krájení a balení masných výrobků

Cílem projektu je Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Informace o realizaci projektu s podporou Evropské unie

Společnost Kostelecké uzeniny, a.s. (příjemce dotace) se sídlem Kostelec 60, 58861 Kostelec, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835 informuje, že ve výrobním areálu společnosti Kostelecké uzeniny a.s. v Kostelci u Jihlavy realizuje projekt „Vývoj a inovace postupů při krájení a balení masných výrobků“.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření 16, Podopatření 16.2, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Předpokládaná doba realizace projektu:

16. 11. 2015 až 31. 08. 2018

Stručný popis projektu a výsledky projektu:

Projekt společnosti Kostelecké uzeniny a.s. „Vývoj a inovace postupů při krájení a balení masných výrobků“ je řešen ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a s finanční podporou z Programu rozvoje venkova/Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Projekt je zaměřen na vývoj a optimalizaci způsobů krájení, porcování a balení masných výrobků, včetně výběru a ověření použití nových obalových materiálů a způsobů balení. Projekt umožní společnosti Kostelecké uzeniny a.s. inovovat postupy krájení, porcování a balení masných výrobků a dále umožní rozšíření portfolia výrobků o řady krájených a porcovaných výrobků balených v ochranné atmosféře nebo vakuu. Cílem projektu je vývoj nových způsobů porcování, krájení a balení a také rozšíření portfolia krájených a balených masných výrobků díky pořízení nové technologie a vybudování balícího centra.

Výsledkem projektu bude vytvoření samostatného balícího centra, které umožní rozšíření sortimentu a produkci krájených, porcovaných a balených masných výrobků v ochranné atmosféře nebo vakuu s prodlouženou dobou trvanlivosti. Díky moderním způsobům balení dojde ke zlepšení senzorických a jakostních parametrů krájených masných výrobků a k celkovému zvýšení jakosti produkovaných masných výrobků. Díky zlepšení hygienické úrovně jednotlivých technologických procesů a zlepšení postupů pro monitoring kritéria hygieny výrobního procesu bude významně sníženo riziko kontaminace finálních produktů. V neposlední řadě projekt pomůže k lepší dohledatelnosti finálních produktů.

Projekt je spolufinancován EU v rámci programu politiky rozvoje venkova 2014/2020.

eu_prv

Publikováno dne : 8.8.2016

www.agrofert.cz
www.agrofert.cz - compliance
Toto jsou internetové stránky společnosti Kostelecké uzeniny, a.s., č.p. 60, 588 61 Kostelec, Česká republika,
IČ: 4690041, DIČ: CZ46900411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835.
Společnost Kostelecké uzeniny, a.s. je členem koncernu AGROFERT řízeného společností AGROFERT, a.s.,
se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 26185610.